Detektované výbušné plyny a pary (spáliteľné plyny a pary)

Nastaviteľné plyny:

Názov plynu Vzorec
Medze výb.v % obj.
MPK-P v mg/m3
Prepočet na ppm
Dolná
horná
priem.
hraničná
Acetón CH3CHO
4
57
800
4000
0,421
Acetylén CH=CH
1,5
100
-
-
-
Amoniak NH3
15
30,2
20
40
4,438
Arsenovodík AsH3
-
-
0,2
0,4
0,313
Anilín C6H5.NH2
1,3
11,0
5
20
-
Benzén C6H6
1,2
8
10
20
0,313
Benzín ľahký
1,1
7,5
500
2500
-
Bután C4H10
1,5
8,5
-
-
-
Butylalkohol C4H9OH
1,4
11,3
100
200
0,33
Dietyléter C2H5.O.C2H5
1,7
36
500
1500
0,33
Dimetyléter (CH3)2O
3
27
-
-
-
Etán C2H6
3
15,5
-
-
-
Etanol C2H5OH
3,3
19
-
-
-
Etylacetát CH3COOCH2CH3
2,1
11,5
400
2000
0,278
Etylén CH2=CH2
2,7
34
-
-
-
Etylénoxid C2H4OH
2,6
100
1
5
0,556
Fenol C6H5OH
1,3
9,5
20
40
0,260
Fluór F2
-
-
0,2
1
0,643
Fluorovodík HF
-
-
1
2
1,223
Foran404A HFC-134A
7,1
16,0
-
-
-
Formaldehyd HCHO
7
73
0,5
1,0
0,814
Fosforovodík PH3
-
-
0,1
0,2
0,719
Hexán C6H14
1,2
7,4
-
-
-
Chlór Cl2
-
-
3,0
6,0
0,344
Chloroform CHCl3
-
-
10
20
-
Chlorbenzén C6H5Cl
1,3
11
200
800
0,217
Chlorovodík HCl
-
-
5
10
-
Isobután CH(CH3)3
1,8
8,5
-
-
Kyanovodík HCN
-
-
3
10
0,905
Metán CH4
5
15
-
-
-
Metanol CH3OH
5,5
36
100
500
0,754
Metylénchlorid CH2Cl2
13
500
2500
0,288
Nafta (petrolej)  
0,7
5,0
200
1000
-
Nitrobenzén C6H5NO2
1,8
5
25
0,199
Nitrotoluén CH3C6H4NO2
-
-
5
20
0,179
Oxid siričitý SO2
-
-
5
10
0,382
Oxid uhličitý CO2
-
-
9000
45000
0,556
Oxid uhoľnatý CO
12,5
74,2
30
150
0,873
Pentán C5H12
1,4
8
-
-
-
Propán CH3CH2CH3
2
9,5
-
-
-
1-propanol CH3CH2CH2OH
2,15
13,5
500
1000
0,408
Propén CH2CHCH3
2
11,7
-
-
-
Sirouhlík CS2
1
60
10
20
0,322
Sirovodík H2S
4,3
45,5
10
20
0,719
Styrén C6H5CH=CH2
1,1
8
200
1000
0,235
Toluén C6H5CH3
1,2
7
200
1000
0,266
1,1,1-trichloretán Cl3.CH3
-
-
500
2000
0,184
Vodík H2
4
75,6
-
-
-
Xylén C6H4(CH3)2
1
7,6
200
1000
0,23

Nastavenie prístrojov uskutočňujeme v bezpečnostných normách a hygienických predpisov. Indikované úrovne u snímačov sú vo dvoch stupňoch nastavené /VÝSTRAHA a POPLACH/.
Odchýlne nastavenie prístrojov uskutočníme na základe požiadavky zákazníka.
Bližšie informácie Vám poskytneme na tel.č. 031/5522181, 5526181
alebo na E-mail adrese: mikrotrade@mikrotrade.sk

Detektory, snímače, DIN lištové vyhodnocovacie jednotky, digitále ústredne k spálitelným, nespálitelným plynom a pár